Vedtægter

for Kongerslev civile Hundeførerforening

§1

Foreningens navn er Kongerslev civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Kongerslev i Ålborg Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks civile Hundeførerfoening.

§2

Foreningens formål er, dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårne for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål, at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evnne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudaætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. At arbejde for at uddanne det emkelte medlem i at få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hunden behov og hundeførerens interesser.
 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt den grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem aktivt ungdomsarbejde at fremme børns og unges omgang med og forståelse for hunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i én i den offentliges mening, vanærende handling.

Nye medlemmer betaler kontinget, der fastsættes af bestyrelsen.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent i denne forening fra næste regnskabsårs begyndelse.

Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Foreningen tilmelder straks ved indmeldelse nye medlemmer til landsforeningen.

§4

Kontingent til foreningen består af to dele:

Medlemskontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale medlemskontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemsskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Medlemskontingentet opkræves årligt i januar måned.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyret opkræves årligt og i januar for hundefører.

Medlemmer, der ikke inden generalforsamlingen har betalt medlemskontingentet, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldigt medlemskontingent og træningsgebyr er betalt rettidig.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand i ulige år/valg af kasserer i lige år
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 1 revisor suppleant
 10. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 1. januar.

§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til den strategiske formand for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§7

Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest 31. januar

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer pr. mail eller idet lokale ugeblad.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af eventulle indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig ti formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.

§9

Bestyrelsen består af formand og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og kasserer vælges for 2 år ad gangen, formand i ulige år og kasseren i lige år af den ordinære generalforsamling.

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant, for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved utidig afgang af formand eller bestyrelsesmedlemmer skal disse på valg ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse samt eventuelle diæter til repræsentative møder i hundesagens interesse.

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskab kan revideres mindst 2 gange årligt af revisorerne.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og skriver referat af alle mødet.

§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmeldingen skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvar for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§12

Med hensyn til diciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings ordensudvalg.

§13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af påløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital i øvrigt DcH Kreds 1.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage.

Vedtager 1 generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver ,herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2, samt evt. bilag. Som medlem af forretnignsudvalget er kredsformanden selvskrevet deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskrevet med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventult udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er)

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. januar 2014

 

Nyheder

Sponsorer